Kylling med omtanke

Dansk Kylling Økologisk kylling Økologisk mærkning Øko Producenter: - Lennarth Nielsen - Mads Nielsen - Rasmus Åkerstrøm - Asger Petersen - Søren Degn Clausen - Morten Hansen - Frank Boddum MajsPlus kylling
 

Dansk økologisk kylling - smagen af det gode liv


 

En Dansk Økologisk Kylling kommer fra en langsomt voksende race, der vokser op så tæt på det naturlige som det er muligt - men samtidig i så sikre rammer, at vi kan garantere, at den er 100% salmonellafri.

Om sommeren lever kyllingerne ude det meste af dagen, og om vinteren holder de til i stalden, hvor der er varm, tørt og godt med plads og frisk luft.
De får økologisk foder, som om sommeren er blandet med grønne blade, mælkebøtter og andet godt fra naturen, som de selv støver op.

Danske Økologiske Kyllinger gør i det hele taget hvad der passer dem: skraber, tager støvbad, pudser fjer - og vokser stille og roligt.

Derfor er Dansk Økologisk Kylling smagen af det gode liv.

 

 

 

Udeareal:
Kyllingerne skal have fri adgang til udeareal, når vejrforholdene tillader det. Der skal være etableret læ og skygge med levende hegn (min. 1,6 m højt og rævesikret) plus forskellige former for skjul spredt over arealet.
Der skal være 4 m2 pr. kylling – hvilket, for en flok på 4800 dyr, kræver et udeareal på 1,92 ha.
For at overholde tomgangsperioden hvert andet år, bør der være to udearealer at skifte imellem.
Afstanden til nærmeste indgangshul må normalt ikke overstige 150 m.

 

Staldindretning:
Der skal være et forrum med plads til skiftetøj, redskaber, logbog m.m.

 • Varmeanlæg (stalden skal starte på 35 grader og dæmpes til 20 over de næste fire uger)
 • Ventilation
 • Foderautomater i hele staldrummet
 • Drikkeniper/-automater fordelt i hele staldrummet
 • Siddepinde i et antal, så alle kyllinger kan sidde samtidig
 • Elektrisk lys jævnt fordelt i hele staldrummet
 • Vinduer, så der er naturligt lys i dagtimerne
 • Udgangshuller (samlet længde på 4 m pr. 100 m2 stald) så alle kyllinger har uhindret adgang ud til.

 •  

   

   

  Et kyllingeliv på 63 dage:
  Kyllingerne skal være økologiske fra indsættelse, hvilket forudsætter, at forældredyrene er økologiske. I Danmark er det kun JA 757 fra det franske avlsfirma Hubbard, der opfylder betingelserne. De udruges og sælges af Topæg.

  Kyllingerne skal have en gennemsnitlig levendevægt på 2250 g ved slagtning, idet detailkæderne ønsker en gennemsnitlig slagtet vægt på 1500 g. For at ramme det mål og overholde den tilladte gennemsnitlige tilvækst (max. 35 g pr. dag), bliver kyllingerne slagtet efter 63 dage.

  Produktionskrav:
  Ni ugers vækst før slagtning + 2 ugers tomgang mellem holdene giver en produktionsperiode på 11 uger pr. hold – og dermed 4,7 mulige rotationer pr. år pr. landmand. Et hold består af max. 4800 kyllinger, og hver landmand har typisk 1-3 hold ad gangen.

  Landbruget skal være omlagt til (godkendt) økologisk drift, og der må ikke findes andre arter af fjerkræ på ejendommen.

  Staldforhold:
  Der må være 10 dyr pr. m2 (max. 21 kg levendevægt), så et hold på 4800 kyllinger á 2250 g kræver et nettoareal på 515 m2. Arealet i et fjerkræhus til slagtekyllinger må ikke overstige 1600 m2.
  Er der flere flokke i samme hus, skal de være adskilt af en fast skillevæg, så flokkene ikke kan se og kun vanskeligt høre hinanden. (Der findes specifikationer for forholdet mellem skillevæggens højde og staldens loftshøjde).
  Der skal være fri adgang til udearealer fra stalden, og gode tilkørselsforhold, så slagteriets lastbil kan komme uhindret til, når kyllingerne skal afhentes.
  Gulvet i stalden skal være plant, og der skal være afløb til vaskevand.

   

  Pasning:
  En række ting skal gøres hver dag. Vand- og foderautomaterne skal fyldes op, og kylingerne skal have græs/grovfoder, når de går inde. Der skal gives tør strøelse, temperatur og luftfugtighed skal checkes, teknikken skal tilses, og vægt, foderoptag og dødelighed blandt kyllingerne skal registreres. Eventuelt syge dyr skal straks aflives, og døde kyllinger indsamles.

  Det er uhyre vigtigt at holde strøelsen tør og løs i overfladen, så trædepudesvidninger undgås (se punktet herom). Svidninger er et fuldstændig uacceptabelt velfærdsproblem i økologisk produktion. Vandspild skal undgås, og kyllingerne skal helst bruge siddepindene. I sommerperioden skal de tilskyndes til at være ude. Derudover skal de have en samlet mørkeperiode (= hvile) uden kunstigt lys på min. 8 timer i døgnet.

  Økokyllinger vokser langsomt og må ikke tage mere end 35 g på (gennemsnitligt) pr dag. Tilvæksten kontrolleres ved vejning én gang om ugen. Vokser kyllingerne for hurtigt, skal fodersammensætningen reguleres. Foderet skal helt fjernes 8 timer før, dyrene skal til slagtning. Vandet fjernes umiddelbart før. Så snart stalden er tømt, påbegyndes rengøringen, så der kan blive klart til næste hold kyllinger. (Se rengøring). Der skal være en tomgangsperiode på 14 dage imellem to hold.

  Fodring:
  Fra 2012 må kyllingerne kun få økologisk foder, men indtil da må 5-10% af foderblandingen være ikke-økologisk. Foderets sammensætning ændrer sig i takt med kyllingernes vækst. Startfoderet er meget proteinrigt, mens voksenfoderet har et lavere proteinindhold. I sidste del af kyllingernes levetid må der blandes 10-20% hel hvede i. Kyllingerne skal altid have adgang til grovfoder, der omfatter græs, ensilage, frugt og grøntsager.

  Sygdom:
  Øko-kyllinger er robuste og rammes sjældent af sygdom. Men sker det, skal de diagnosticeres af en dyrlæge, før de behandles. Det er dog vigtigt at forebygge. Kyllingerne bliver altid vaccineret med Paracox på rugeriet, så de er beskyttet mod coccidiose; og 26 dage gamle, skal de beskyttes mod Newcastle Disease via drikkevandet. Derudover skal staldklimaet holdes rent, og alle mennesker skal skifte tøj og vaske hænder, før de går ind til kyllingerne, så smitterisikoen minimeres.

  Pladskrav: 
  DE står får dyreenhed og svarer til 1200 producerede øko-kyllinger – gældende for slagtning ved 81 dage. Ved slagtning tidligere eller senere korrigeres med 25 kyllinger pr. dag. Når slagtealderen er 63 dage som hos ROSE øko-kyllinger, svarer 1 DE til 1650 kyllinger. Med 4800 kyllinger pr. hold og 4,7 hold om året giver det en årsproduktion på 22.560 kyllinger, svarende til 13,7 DE. Harmonikravet er 1,4 DE pr. ha, så der skal være knap 10 ha til rådighed ved den her beskrevne kyllingeproduktion.